Předarchivní péče

 

Předarchivní péče, metodický dozor a metodická pomoc je prováděna jak pracovníky centrály Moravského zemského archivu v Brně, tak pracovníky jednotlivých státních okresních archivů, které jsou organizačními jednotkami Moravského zemského archivu v Brně. V případech přiřazení původců pod archivně metodický dohled konkrétního státního archivu, je třeba kontaktovat v otázkách předarchivní péče, výkonu spisové služby, skartačního řízení apod. pracovníky těchto archivů.

Kontakty na Oddělení pro předarchivní péči, ochranu a prezentaci archiválií
Kontakty na jednotlivé státní okresní archivy.

 

Upozornění

Na základě ustanovení § 3043 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musejí o vydání potvrzení pro obchodní rejstřík požádat jen ti původci, kteří vstoupili do likvidace (rozhodnutí o likvidaci nabylo právní moci před 1. lednem 2014) před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tedy do 31. prosince 2013.